Arduone kit
Тәжірибе №7 Температура қадағасы
Температур қадағасын – қоршаған орта температу- расын өлшеу қадағасы деп атау дұрыс болар
Температур қадағасын – қоршаған орта температу- расын өлшеу қадағасы деп атау дұрыс болар. Бұл қадағаның үш контактісі болады – оң, дабыл және жер. Ол температураға пропорционалды кернеуді Цельсий градусында өндіреді (түрлендіру коэффи- циенті ~10 мВ/°C). Бұл тәжірибеден сіз Arduino платасы бар температура қадағасын қалай қолда- ну керек екенін және температураны кескіндеу үшін ArduinoIDE ретке келтіру терезесін қалай қолдану керектігін білетін боласыздар.
Схема подключения
Скетч

const int temperaturePin = 0;


void setup()
{
 Serial.begin(9600);
}


void loop()
{
 float voltage, degreesC, degreesF;
 voltage = getVoltage(temperaturePin);
 degreesC = (voltage - 0.5) * 100.0;
 // degreesC = voltage * 100.0;
 degreesF = degreesC * (9.0/5.0) + 32.0;
 Serial.print("voltage: ");
 Serial.print(voltage);
 Serial.print(" deg C: ");
 Serial.print(degreesC);
 Serial.print(" deg F: ");
 Serial.println(degreesF);
 delay(1000); 
}


float getVoltage(int pin)
{
 return (analogRead(pin) * 0.004882814);
}
Сіз нені көресіз:
Өткізілген тәжірибенің Нәтижесінде сіз «порт мониторының" терезесінде Arduino IDE бағдарламалау орталарының жазуларын көре аласыз, осы суреттегі жазулар секілді. Егер ол орындалмаса, өзіңізбен жинақталған сұлбаның дұрыстығын тексеріңіз.
Мүмкін қиындықтар:
Ештеңе орындалмаған сияқты Орындалатын бағдарламаның орындалуының Сыртқы белгілері жоқ. Нәтижені көру үшін Arduino IDE ортасының «порт мониторын» ашыңыз.
Дисплейде "түсініксіз" жазулар Бұл Arduino мен тізбекті порт арасында мәлі- меттерді жіберу жылдамдығын сақтамағандық- тан орналуы мүмкін. «Порт мониторының» тере- зесіндегі жылдамдық - "9600 baud". Температура мағынасы өзгермейді
Қадағаға саусақты тигізіп көріңіз, сол арқылы сіз оны жылытасыз.
Өмірде қолданылуы:
Ауаны кондициялау жүйелерінде – қадаға мәліметтерді басқару пультіне жібереді.